Структура

http://megdunarodnayslada.forumex.ru/store/megdunarodnayslada_forumex_ru/images/struktura_1.jpg