Президент федерации

http://megdunarodnayslada.forumex.ru/store/megdunarodnayslada_forumex_ru/images/prezident_novyj_razmer.jpg